Landscape Sea Coast Tree Water Nature 795953 Pxhere.Com

AnsvarIdéa steunt natuurherstel via Ondernemers voor Natuurfonds van IUCN NL

Met een donatie van 18.000 euro aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Hiermee wordt Ondernemers voor Natuur gelanceerd.

IUCN NL startte vorig jaar met verzekeraar AnsvarIdéa een pilot voor haar Ondernemers voor Natuurfonds. Met dit fonds steunt IUCN NL natuurherstelmaatregelen in Nederland of in het buitenland die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna kunnen floreren. De eerste donatie in het fonds is van AnsvarIdéa en gaat naar een project in het veenweidelandschap van Fryslân. ‘Met onze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân East herstellen. It Eilân East is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen waar verschillende opgaven liggen’, vertelt Paul Burger van AnsvarIdéa.

It Eilân-East doet in het voorjaar dienst als weidevogelbroedgebied en in de winter als foerageerplaats voor ganzen. Daarnaast fungeert het gebied bij extreem hoog boezempeil als calamiteitenpolder. In 2012 werd de polder voor het eerst met dat doel ingezet en de verwachting is dat het steeds vaker het geval zal zijn door klimaatverandering. Voor het goed kunnen functioneren als weidevogelgebied is het belangrijk dat in de juiste periode een hoog waterpeil gevoerd wordt.

Fokke-Jan de Jong is districtshoofd van It Fryske Gea: ‘De greppelstructuur op It Eilân-East is belangrijk om in het voorjaar, het grasland goed nat te houden. Weidevogels hebben dat nodig voor hun veiligheid en een rijke voedselvoorziening voor hun jongen. Bovendien zorgt een zogenaamde ‘greppelplas-dras’ voor minder CO2-uitstoot. Na het broedseizoen dienen de graslanden weer vlot af te wateren om het land te kunnen maaien en beweiden. Kortom greppels hebben jaarrond een zeer belangrijke functie. Met de bijdrage van AnsvarIdéa aan het ‘Ondernemers voor Natuurfonds’ kunnen we onder andere nieuwe greppelbuizen aanleggen en een aantal duikers vervangen om betere aan- en afvoer van water te bevorderen.’

Verzekeraar AnsvarIdéa werkt al langer aan verduurzaming van haar verzekeringen, beleggingen en bedrijfsvoering. Door middel van deze donatie steunt de verzekeraar nu ook natuurherstel en behoud van het landschap in een gebied dicht bij huis. Het project dient gelijktijdig meerdere relevante maatschappelijke doelen – versterking van natuurwaarden, behoud van cultuurhistorisch landschap en klimaatbuffering.

Caspar Verwer is vanuit IUCN NL nauw betrokken bij de samenwerking met AnsvarIdéa. ‘Prachtig om te zien hoe intrinsiek AnsvarIdéa gemotiveerd is om haar bedrijfsvoering verder te vergroenen en heel mooi dat we hen via ons Ondernemers voor Natuurfonds konden koppelen aan dit waardevolle project van It Fryske Gea.’

Ondernemers voor Natuur

Het Ondernemers voor Natuurfonds van IUCN NL bouwt aan een portefeuille van high-impact, veelbelovende natuurherstelprojecten. In Nederland zijn dit natuurherstelprojecten van organisaties die natuurgebieden beheren (en vaak lid zijn van IUCN). In het buitenland zijn dit de lokale partners van het IUCN NL Landaankoopfonds die natuurgebieden aankopen en beheren. IUCN NL brengt met het fonds de vraag van bedrijven om natuurontwikkelingsprojecten te steunen en het aanbod van projecten door terrein-beherende organisaties bij elkaar.

Over AnsvarIdéa

AnsvarIdéa is een Nederlandse maatschappelijk betrokken verzekeraar met onderscheidende en duurzame verzekeringsproducten voor de particuliere markt. In de bediening van onze klanten en samenwerking met onze relaties zijn wij toegankelijk en empathisch. Naar al onze stakeholders proberen wij daar oprecht invulling aan te geven.

Over It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. De organisatie werkt aan de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Momenteel beheert It Fryske Gea meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totaal oppervlakte van 20.000 hectare. Ze wordt hierin gesteund door 35.000 leden.

Over IUCN NL

IUCN NL is een internationale natuurorganisatie die opereert vanuit Amsterdam. We maken onderdeel uit van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming. Onze visie is een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan gebieden met een hoge natuurwaarde en bijzondere biodiversiteit die onder druk staan, én aan de mensen die van die natuur afhankelijk zijn.

Bron: IUCN NL

Headerfoto: (c) pxhere

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor