Privacy statement getuige en wederpartij

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. onderschrijft uw privacy. Daarom willen wij met deze privacyverklaring de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan u toelichten. Deze privacyverklaring is van toepassing op door ons aangeboden apps en onze (digitale) dienstverlening.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

U geeft uw persoonsgegevens aan Ansvar Verzekeringsmaatschappij zijnde een verzekeraar. Ansvar maakt onderdeel uit van de Turien holding waartoe ook een gevolmachtigd agent en een bemiddelaar horen. Ansvar wisselt uw persoonsgegevens binnen en buiten de holding alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden.. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij van u?

De (persoons)gegevens die wij vragen en verwerken, zijn in ieder geval naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, emailadres en telefoonnummer.

Bent u getuige?

Dan verwerken wij van u ook de in de getuigenverklaring opgenomen persoonsgegevens van u.

Bent u de wederpartij?

Dan kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens van u verwerken: polisnummer en polisgegevens; bankrekeningnummer en betaalgegevens; schadegegevens (waaronder schadeformulier, schadebedrag, politierapport, kenteken en objectgegevens auto); voor communicatie benodigde gegevens; gegevens betreffende de gezondheid (bij letsel); strafrechtelijke gegevens; gegevens inzake onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • het uitvoeren van de verzekering(sovereenkomst), kort gezegd: schadebehandeling;
 • Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. Hierbij kunt u denken aan sanctielijstcontrole en het tegengaan van en onderzoeken naar fraude;
 • Om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben, bijvoorbeeld ter verbetering van onze communicatie, als bewijs, of voor training van onze medewerkers.
 • het genereren van management- en beleidsinformatie, onder meer ten behoeve van de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van product- en dienstenontwikkeling, alsmede ten behoeve van het bepalen van algemene strategie en beleid;
 • om (historische, statistische of wetenschappelijke) analyses uit te voeren;
 • om ons aan de wet te houden (voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij baseren de verwerking van de persoonsgegevens op:

 • uw toestemming, en/of;
 • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, en/of;
 • de bescherming van uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon, en/of;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde. Het gerechtvaardigd belang voor ons bestaat vooral uit het aangaan en uitvoeren van de verzekering.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. De termijn van zeven jaar is gebaseerd op de wettelijke fiscale bewaarverplichting van onze administratie, waartoe uw persoonsgegevens ook behoren. Er is echter een beperkt aantal uitzonderingen waarbij wij persoonsgegevens langer bewaren.

Nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, zullen wij de persoonsgegevens anonimiseren. Dit betekent dat de bij ons aanwezige persoonsgegevens niet meer te herleiden zijn naar een u als individu.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Intern

Intern worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Binnen de Turien holding worden uw persoonsgegevens alleen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Turien & Co. Assuradeuren B.V., onderdeel van de Turien Holding. Deze gegevens verwerken zij voor de gehele holding ten behoeve van:

 • het genereren van management- en beleidsinformatie voor de holding en haar onderdelen, onder meer ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van product- en dienstenontwikkeling, alsmede ten behoeve van het bepalen van algemene strategie en beleid;
 • om ons aan de wet te houden (voldoen aan wettelijke verplichtingen);
 • om (historische, statistische of wetenschappelijke) analyses uit te voeren; en
 • om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het tegengaan van en onderzoeken naar fraude.

Klik hier voor het privacy statement van Turien & Co. Assuradeuren.

Delen met anderen

Wij kunnen uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden zoals hierboven omschreven bij ‘Doeleinden’. Voornamelijk wisselen wij gegevens uit met de verzekeraar van de wederpartij.

In het kader van klachtafhandeling en juridische geschillen kunnen wij uw persoonsgegevens verschaffen aan uw of onze advocaat of juridisch adviseur, een klachteninstantie of aan de rechterlijke instantie aan wie het geschil is voorgelegd.

Tot slot is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens dienen te verschaffen omdat:

 1. wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of
 2. onze toezichthouder zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële markten en de Autoriteit Persoonsgegevens hierom verzoekt.

Voor een verantwoord fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en registeren in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw gegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Intrekken toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft alleen effect vanaf het moment van intrekking en alleen naar de toekomst toe. Dit betekent dus niet dat de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking onrechtmatig is geworden.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons het volgende verzoeken:

 • inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn;
 • wissing van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn (recht op vergetelheid).
 • om gegevensoverdracht (dataportabiliteit).

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wilt u een beroep doen op één bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u uw verzoek schriftelijk of digitaal voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 90386

1006 BJ Amsterdam

Email: Compliance@turien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na uw verzoek zullen wij inhoudelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden.

We willen benadrukken dat wij niet altijd hoeven te voldoen aan bovenstaande verzoeken. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Naast het bovenstaande kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-3282535 of digitaal via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze internetsite(s), systemen, netwerken en van onze gebouwen. Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt.

Uw persoonsgegevens zijn dan ook goed beveiligd. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@turien.nl.

Privacy gedragscode

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Dit privacy statement is het laatst aangepast op 14-06-2021.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor