Aanvullend privacystatement Ansvar Bewust rijgedragverzekering

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. In aanvulling op ons algemene privacystatement geldt voor deze verzekering dit aanvullende privacystatement. In ons algemene privacystatement leggen we uit welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken met betrekking tot de verzekering. In dit aanvullende privacystatement leggen wij uit wat wij met uw gegevens doen die vastgelegd en verzameld worden met de Ansvar Bewust rijgedragsverzekeringsapp.

1.       Uw gegevens

De data die worden verkregen via de app zijn uw eigendom. De app meet uw rijgedrag. Als u dat wilt, kunt u altijd uw gegevens inzien. In de app kunt u uw ritten terugkijken en uw behaalde rijscore controleren.

U heeft de keuze om voorafgaand aan een rit of voor een bepaalde afgebakende periode de Snooze modus te activeren. Wanneer u deze functie activeert worden er geen gegevens geregistreerd.

2.       Welke gegevens worden verwerkt in de app?

 GPS/lokale gegevens, namelijk:

 • GPS positie(1 HZ)
 • Het tijdstempel van de GPS positie
 • Breedtegraad
 • Lengtegraad
 • Snelheid
 • de kwaliteit van het GPS signaal
 • de gegevens van de accelerometer
 • de gegevens van de accelerometer van de drie assen, frequency 10HZ

Als u ons via de app een storing meldt / het feedbackformulier verstuurd ontvangen wij eveneens informatie over uw mobiele telefoon en de daarop actieve besturingssystemen. Deze informatie gebruiken we om de betreffende melding te kunnen afhandelen.

3.       Geautomatiseerde verwerking

Bij de totstandkoming van de rijscore kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. De rijscore heeft invloed op uw premie, deze kan maximaal 10% duurder worden of u krijgt een cashback. In de verzekeringsvoorwaarden leest u verder hoe uw rijscore de premie kan beïnvloeden. Dit betekent dat de berekening van een premieverhoging of cashback plaatsvindt door een computersysteem zonder dat sprake is van menselijke tussenkomst, aan de hand van door u in de app verzamelde gegevens. Een royement wordt nooit automatisch doorgevoerd.

Wanneer een beslissing op basis van louter geautomatiseerde verwerking wordt genomen, wordt u telkens de mogelijkheid geboden van menselijke tussenkomst. U heeft de mogelijkheid zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van Ansvar.

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 90386
1006BJ Amsterdam
Email:compliance@turien.nl

4.       Met wie delen we gegevens en waarom?

Swiss Re

Swiss Re is heeft de app en de ondersteunende technologie ontwikkeld voor de Rijgedragverzekering. Daarnaast is Swiss Re één van onze herverzekeraars. In Nederland gebruiken wij de app. In andere landen werkt Swiss Re met andere verzekeraars samen.  Via de app worden uw gegevens verzameld én overgebracht naar het “Swiss Re-platform”. Dit platform is geïntegreerd in de Microsoft Azure Cloud. De leverancier van deze cloud is: Microsoft corporation. De verzamelde data is opgeslagen binnen de Europese Unie in Amsterdam en Dublin.

HERE Global B.V.

De gegevens die door het platform verzameld worden, worden verrijkt met gegevens van derden. Hiervoor werkt Swiss Re met “Here Technologies”. HERE is een van de toonaangevende aanbieders van kaartdiensten. Zij voorzien een aantal van de bekende navigatieaanbieders van kaarten en informatie over verkeersregels. Swiss Re stuurt de beschikbare GPS gegevens versleuteld naar HERE. Deze gegevens zijn alleen gekoppeld aan de reisgegevens. HERE ontvangt geen persoonlijke gegevens. HERE vult de GPS gegevens aan met relevante geografische informatie en stuurt deze terug naar het Swiss Re platform. Swiss Re voegt de aanvullende informatie weer toe aan het gebruiksprofiel en berekent op basis van alle beschikbare gegevens de rijscore. Wij ontvangen vervolgens alleen de rijscore die gekoppeld is aan uw polisgegevens. Wij hebben geen inzicht in uw ritten, uw locaties, uw snelheden, etc..

HockeySDK

HockeySDK is een applicatie dat gegevens verzamelt bij gebruik van het feedbackformulier in de app. Deze gegevens worden verzameld om een storingsmelding of andere feedback te kunnen afhandelen. HockeySDK gebruikt voor de opslag een platform dat eveneens geïntegreerd is in de Microsoft Azure Cloud. De server van dit specifieke platform staat in de Verenigde Staten van Amerika.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Onderwerp van het bericht
 • Beschrijving van het probleem, ingevoerd door de gebruiker
 • Gebruikersnaam
 • Inlognaam
 • Contact e-mailadres

Daarnaast worden ook informatie over uw mobiele telefoon en de daarop actieve besturingssystemen meegezonden met het feedbackformulier. Ook deze gegevens vormen een grondslag voor een correcte afhandeling van het gemelde probleem.

HockeySDK heeft ook een geautomatiseerde functionaliteit voor crashrapportage. Nadat een crash van de app is opgetreden, verzamelt HockeySDK automatisch een aantal gegevens. Voor iOS, OS X en tvOS zijn dit de volgende niet-persoonlijke gegevens:

 • Bundel-ID, bundelversie en korte-bundelversiestring van uw app.
 • Apparaattype, CPU-architectuur en versie van het besturingssysteem.
 • Tijdstempel waarop de crash plaatsvond.
 • Een gegenereerde UUID om dubbele crashrapporten te voorkomen.
 • Als er een uitzondering is gegenereerd, de klassenaam van de onbewerkte tekst en de berichtwaarde van de uitzondering.
 • Crashgegevens op laag niveau zoals instructie-aanwijzer, namen van methoden of functies, signaalgegevens, wijzerregisters en informatie over de geladen binaire afbeeldingen.

Voor Android verzamelt HockeySDK bij een crash van de app de volgende gegevens:

 • Pakketnaam, versiecode en versienaam van uw app
 • Apparaat-OEM, apparaattype en versie van het besturingssysteem
 • Tijdstempel waarop de crash plaatsvond
 • Uitzonderingsgegevens zoals uitzonderingsbericht, pakket, klasse, bestandsnamen en regelnummers van de gecrashte thread

De gegevens die door HockeySDK verzameld en opgeslagen worden, zijn niet zichtbaar voor ons en zijn door ons ook niet op te vragen.

5.       Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Bij de Ansvar Bewust Rijgedragverzekering spreken we met elkaar af dat u premiekorting krijgt en een cashback kan verdienen door gebruik te maken van de app. Deze afspraak is de grondslag voor ons gerechtvaardigd belang bij het registeren van de gegevens in de app.

Bij ons zijn alleen uw gegevens bekend op basis waarvan u de verzekering bij ons gesloten heeft, aangevuld met uw persoonlijke rijscore. Met uw persoonlijke rijscore bepalen wij elke drie maanden de hoogte van de cashback. Elk jaar bepalen wij aan de hand van uw gemiddelde score of u recht heeft op een korting op onze standaardpremie. Swiss Re verzamelt uw gegevens ook voor statistisch onderzoek. Bij dit statistisch onderzoek wordt alle informatie op een geaggregeerd niveau verwerkt en zij de gegevens niet langer tot de persoon te herleiden.

6.       Wat doen wij niet met uw gegevens?

 • Wij stellen uw data niet beschikbaar aan politie of justitie.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan andere partijen voor commerciële en/ of charitatieve doeleinden.
 • De door u opgegeven persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de Ansvar Bewust rijgedragverzekering.
 • Als u ervoor kiest om de Snooze Modus te activeren verzamelen wij geen gegevens.

7.       Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en polisnummer niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekering. Als de verzekering beëindigd wordt, ontkoppelt Swiss Re uw rijgegevens van uw persoonsgegevens. Er komen dan geen nieuwe scores meer bij ons binnen. De anonieme rijgegevens die overblijven worden door Swiss Re gebruikt voor statistische doeleinden en analyses. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals diefstal., een ongeluk of bij vermoeden van fraude, kunnen wij de gegevens langer bewaren. Wij voldoen aan de bestaande richtlijnen die gelden voor het bewaren van gegevens.

8.       Hoe beschermen we uw gegevens?

Uw opgeslagen persoonsgegevens zijn te allen tijden beveiligd. Bij het uitwisselen van uw gegevens zijn eveneens de verbindingen beveiligd. De data is niet versleuteld, maar op een verantwoorde manier beveiligd door middel van het gebruik van HTTPS verbindingen.

Beveiligingsnormen: Oauth (actieve map)

Gegevensoverdracht naar de back-end via HTTPS/gecomprimeerde binaire bestanden

App gegevens worden geleverd via een mobiele API (HTTPS/REST, Json.

De gegevens op de mobiele apparaten zijn versleuteld met AES-256 en worden geverifieerd door een SHA-2 HMAC.

9.       Wissen van gegevens

Tijdens het gebruik van de app heeft u de mogelijkheid om een rit te wissen of aan te geven dat u niet de bestuurder was. In de gebruikershandleiding van de app kunt u precies lezen hoe deze functie werkt.

Zodra de verzekering is beëindigd worden uw persoonlijke gegevens door Swiss Re losgekoppeld van de rijgegevens. De rijgegevens worden dan nog anoniem gebruikt voor statistische analyses. U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw rijgegevens te verwijderen. Dit is alleen mogelijk als de verzekering is beëindigd.

10.   Hoe vraagt u inzage of het wissen van uw gegevens aan?

Als u uw gegevens wilt wissen of inzien, dient u dan een schriftelijk verzoek in via support@ansvaridea.nl met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en een kopie van uw legitimatiebewijs. Alleen uw naam en geboortedatum mogen direct zichtbaar zijn in de e-mail. De overige gegevens kunt u in een aangehecht bestand vermelden. Om uw privacy te beschermen vragen wij u om uw burgerservicenummer (BSN) op de kopie van uw legitimatiebewijs onleesbaar te maken. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand na uw verzoek zullen wij inhoudelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor