Privacystatement voor adviseurs

AnsvarIdéa Verzekeringen onderschrijft uw privacy. Daarom willen wij met deze privacyverklaring de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan u toelichten. Deze privacyverklaring is van toepassing op door ons aangeboden apps en onze (digitale) dienstverlening.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

U geeft uw persoonsgegevens aan Ansvar Verzekeringsmaatschappij zijnde een verzekeraar. Ansvar maakt onderdeel uit van de Turien holding waartoe ook een gevolmachtigd agent en een bemiddelaar horen. Ansvar wisselt uw persoonsgegevens binnen en buiten de holding alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij van u?

De (persoons)gegevens die wij vragen en verwerken, zijn in ieder geval naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer van de onderneming. Daarnaast leggen wij gegevens vast van contactpersonen binnen uw organisatie.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Bij het aangaan en gedurende de samenwerking met u kunnen wij ook gebruik maken van strafrechtelijke informatie. Deze informatie is nodig voor het beoordelen van (het aangaan van) de samenwerking met u.

Meer informatie

Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken voor welke verzekering(sdiensten), dan kunt u dit hier nagaan.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • het aangaan en uitvoeren van de samenwerking(sovereenkomst), inclusief betalingsverkeer;
 • het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
 • Om ons aan de wet te houden (voldoen aan wettelijke verplichtingen);
 • Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan sanctielijstcontroles en het tegengaan van en onderzoeken naar fraude;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringen met uw klanten.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken:

 • Om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben, bijvoorbeeld ter verbetering van onze communicatie, als bewijs, of voor training van onze medewerkers. In dit kader kunnen wij ook telefoongesprekken opnemen;
 • Om historische, statistische of wetenschappelijke analyses uit te voeren, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Profilering (onderzoek naar uw kenmerken en voorkeuren, bijvoorbeeld statistisch of marktonderzoek);
 • Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten (commerciële en marketingactiviteiten).

Wij baseren de verwerking van de persoonsgegevens op:

 • uw toestemming, en/of;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, en/of;
 • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, en/of;
 • de bescherming van uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon, en/of;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde. Het gerechtvaardigd belang voor ons bestaat vooral uit het aangaan en uitvoeren van de verzekering en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. De termijn van zeven jaar is gebaseerd op de wettelijke fiscale bewaarverplichting van onze administratie, waartoe uw persoonsgegevens ook behoren. Er is echter een beperkt aantal uitzonderingen waarbij wij persoonsgegevens langer bewaren.

Nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

Gevolgen niet volledig verstrekken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u vragen, hebben wij onder meer nodig om een overeenkomst met u te sluiten en ook uit te kunnen voeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen wij aanvullende persoonsgegevens nodig hebben. In sommige gevallen zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.

Beschikken wij bij het aangaan of gedurende de uitvoering van de verzekering of dienstverlening niet over de benodigde persoonsgegevens, dan kan dat leiden tot het niet sluiten van de overeenkomst respectievelijk het niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de overeenkomst.

Uitwisselen van persoonsgegevens
Intern

Intern worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Binnen de Turien holding worden uw persoonsgegevens alleen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Delen met anderen

Wij kunnen uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden zoals hierboven omschreven bij ‘Doeleinden’.

In het kader van klachtafhandeling en juridische geschillen kunnen wij uw persoonsgegevens verschaffen aan uw of onze advocaat of juridisch adviseur, een klachteninstantie of aan de rechterlijke instantie aan wie het geschil is voorgelegd.

Tot slot is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens dienen te verschaffen omdat:

 1. wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of

 2. onze toezichthouder zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële markten en de Autoriteit Persoonsgegevens hierom verzoekt.

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Intrekken toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft alleen effect vanaf het moment van intrekking en alleen naar de toekomst toe. Dit betekent dus niet dat de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking onrechtmatig is geworden.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons het volgende verzoeken:
 • inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn;
 • wissing van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn (recht op vergetelheid).
 • om gegevensoverdracht (dataportabiliteit).

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wilt u een beroep doen op één bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u uw verzoek schriftelijk of digitaal voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 90386
1006 BJ Amsterdam

E-mail: compliance@turien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na uw verzoek zullen wij inhoudelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden.

We willen benadrukken dat wij niet altijd hoeven te voldoen aan bovenstaande verzoeken. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Naast het bovenstaande kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens 0900-3282535 of digitaal via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze internetsite(s), systemen, netwerken en van onze gebouwen.

Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt.

Uw persoonsgegevens zijn dan ook goed beveiligd. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@turien.nl.

Privacy gedragscode

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Websitebezoek en gebruik apps

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Dit privacystatement is het laatst aangepast op 10-05-2023.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor